สรุปโครงการ : โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรม :
01. ประชุมคณะดำเนินการสอบฯ (ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบการสอบ/ศึกษานิเทศก์)งบประมาณ 29,771 บาท
02. ดำเนินการการสอบงบประมาณ 57,535 บาท
03. สรุปรายงานผลงบประมาณ 23,800 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564