สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 3  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 27  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 27  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564