สรุปโครงการ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2562
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2562
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1.1 ชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษางบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และห้องเรียนใีขาว และให้ประเมินตนเองทุกแห่ง ส่งให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ และคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการประเมินตนเองระดับดีเด่นงบประมาณ 150 บาท
กิจกรรมที่ 1.4 ดำเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับดีเด่นงบประมาณ 8,540 บาท
กิจกรรมที่ 1.5 สรุปรายงานผล/ประกาศผล/รายงาน สพฐ.งบประมาณ 1,310 บาท
กิจกรรมที่ 2.1 แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตามแนวทาง 7 มาตรการ และให้ประเมินตนเองทุกแห่ง ส่งให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา และประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 ดำเนินการประเมินการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่งบประมาณ 8,540 บาท
กิจกรรมที่ 2.4 สรุปรายงานผล/ประกาศผล/มอบเกียรติบัตรงบประมาณ 1,460 บาท
กิจกรรมที่ 3.1 แจ้งให้สถานศึกษารายงานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สารเสพติด ในระบบ CATAS งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม นักเรียนกลุ่มเสี่ยงฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3.3 ดำเนินการออกนิเทศติดตาม ตามปฏิทินการประเมินงบประมาณ 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 3.4 สรุปผลการออกประเมินงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564