สรุปโครงการ : พัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science)
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : พัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science)
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิทยากร จัดทำคู่มือ/สื่อการอบรมการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science)งบประมาณ 4,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) ชั้นประถมศึกษางบประมาณ 22,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) ชั้นมัธยมศึกษางบประมาณ 16,800 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประชุมจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณงบประมาณ 2,800 บาท
กิจกรรมที่ 5 การจัดทำรายงานโครงการงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564