สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางวัชรินทร์ ชัยนอก   กลุ่มอำนวยการ   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 13  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 13  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564