สรุปโครงการ : พัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในระดับสถานศึกษา
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : พัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในระดับสถานศึกษา
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษาในการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษางบประมาณ 60,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564