สรุปโครงการ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนเรียงความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนชั้น ป.5 ในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่งบประมาณ 6,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรกุมารี งบประมาณ 8,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564