สรุปโครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมงบประมาณ 295,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ IEP Onlineงบประมาณ 15,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรวม โรงเรียนต้นแบบ 3 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม 53 โรงเรียนงบประมาณ 9,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564