สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นายธงชัย วงค์กาอินทร์   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 4  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 11  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 11  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564