สรุปโครงการ : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 แจ้งเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทราบ เพื่อจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการงบประมาณ 39,900 บาท
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562งบประมาณ 221,600 บาท
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลงบประมาณ 1,500 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564