สรุปโครงการ : การใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : การใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม :
1. วางแผนกำหนดปฏิทินการสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561งบประมาณ 0 บาท
2.จัดทำสำเนาเครื่องมือประเมิน (ข้อสอบ) กระดาษคำตอบ และเอกสารประกอบการสอบงบประมาณ 501,480 บาท
3. จัดทำคู่มือการสอบสำหรับคณะกรรมการงบประมาณ 450 บาท
4. ส่งข้อสอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดงบประมาณ 0 บาท
5. ดำเนินการสอบงบประมาณ 24,350 บาท
6. โรงเรียนส่งไฟล์ผลการสอบงบประมาณ 0 บาท
7. หลอมรวมผลการสอบงบประมาณ 10,880 บาท
8. สรุปรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 20,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564