สรุปโครงการ : นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศฯ/ป้ายไวนิลงบประมาณ 8,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศตามพื้นที่ จำนวน 2 ครั้งงบประมาณ 56,080 บาท
กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการนิเทศงบประมาณ 10,520 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564