สรุปโครงการ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งการศึกษาปฐมวัยพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งการศึกษาปฐมวัยพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ "Unplugged Computer Science" รุ่นที่ 1- 8งบประมาณ 67,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบทางไกลสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 9 และทดแทนเกษียณ,ย้าย,บรรจุใหม่งบประมาณ 106,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับตัวแทนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราและศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยส่วนกลาง สิงหาคม 2562งบประมาณ 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยงบประมาณ 6,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564