สรุปโครงการ : พัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : พัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
กิจกรรม :
1. จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1งบประมาณ 0 บาท
2. อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4งบประมาณ 9,800 บาท
3. อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1งบประมาณ 14,000 บาท
4. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยีงบประมาณ 0 บาท
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณ 0 บาท
6. การจัดทำรายงานโครงการงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564