สรุปโครงการ : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กิจกรรม :
01. แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพ ระดับเขตพื้นที่งบประมาณ 0 บาท
02. ประชุมปฏิบัติการ (Work Shop) คณะดำเนินงาน ประกอบด้วย สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กรรมการแนะแนวอาชีพระดับเขตพื้นที่ และศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ เพื่อร่วมวางแผน/กำหนดปฏิทิน/จัดทำเอกสาร ประกอบการแนะแนวงบประมาณ 300 บาท
03. ประสานโรงเรียนที่เป็นจุดแนะแนวงบประมาณ 0 บาท
04. แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 45 โรงเรียน เตรียมนักเรียนชั้น ม.3 และตัวแทนผู้ปกครองเข้ารับฟังการแนะแนวงบประมาณ 0 บาท
05. ดำเนินการออกแนะแนวงบประมาณ 12,410 บาท
06. การนิเทศ กำกับ ติดตามงบประมาณ 0 บาท
07. การประเมินผลและรายงานงบประมาณ 0 บาท
08. สำรวจผลการเรียนต่อสายอาชีพงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564