สรุปโครงการ : ประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : ประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การประเมินรับตราพระราชทานนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทยงบประมาณ 3,960 บาท
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย สำหรับตัวแทนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินงบประมาณ 1,040 บาท
กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ต่อ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564