สรุปโครงการ : การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กิจกรรม :
01. การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 จำนวน 3 รุ่นงบประมาณ 360,000 บาท
02. ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษางบประมาณ 80,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564