สรุปโครงการ : โครงการการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : โครงการการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม :
01. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ (ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบการสอบ/ศึกษานิเทศก์)งบประมาณ 40,167 บาท
02. ดำเนินการการสอบงบประมาณ 58,655 บาท
03. สรุปรายงานผลงบประมาณ 28,900 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564