สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสุพัตรา คงศิริกร   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 8  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 8  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564