สรุปโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในงบประมาณ 104,120 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุป ประเมินผลและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564