สรุปโครงการ : PBN 1 Show and Share 2019
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : PBN 1 Show and Share 2019
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มโรงเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์งบประมาณ 6,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องมะขามหวานงบประมาณ 47,600 บาท
กิจกรรมที่ 3 การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 1,200 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564