สรุปโครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
กิจกรรม :
กิจกรรที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็งงบประมาณ 29,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฏกระทรวงงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564