I-Person

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ I-Person ×
วัน-เดือน-ปี ข่าว
28-06-2559 ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบประวัติ การศึกษา และการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
13-12-2559 ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบประวัติ การศึกษา และการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
01-08-2559 ปรับปรุงรายงานวุฒิการศึกษา โดยแยกออกระหว่างข้าราชการครูกับลูกจ้างอื่นๆ
30-07-2559 เพิ่มฟิลด์ วันเดือนปีรับราชการ
20-07-2559 ปรับปรุงการบันทึกการสอนประจำปี 2559 โดยแยกปีการศึกษาและภาคเรียน เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลการสอนของครูแต่ละคน
21-06-2559 เพิ่มตำแหน่งว่าง เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น โดยได้เพิ่มคำสั่งสำหรับการเพิ่มบุคคลเข้าระบบ และการจัดการข้อมูลทะเบียน เช่น การย้าย การเกษียณฯ
21-04-2559 เพิ่มช่องรหัส SMIS ในช่องรายงาน สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามโรงเรียน คลิกเรียงลำดับด้วยรหัส SMIS หรือ ชื่อโรงเรียนก็ได้
11-04-2559 ดูรายชื่อบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา (คลิกที่ ชื่อวุฒิการศึกษาอีกที) คลิกเลย ?page=person-MIS&MIS=person-wut
01-03-2559 ให้โรงเรียนในสังกัดปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
กรณีบุคลากรย้ายมาจากสังกัดเดียวกัน ให้ร.ร.รอย้ายจากร.ร.เดิม ส่วนบุคลากรใหม่หรือย้ายมาจากต่างเขต ให้เพิ่มชื่อบุคลากรใหม่ได้เลย
15-10-2558 เมนูตรวจสอบ โรงเรียนที่ยังดำเนินไม่เรียบร้อย ข้อมูลทั่วไป การศึกษา การสอน คลิกตรวจสอบข้อมูล
01-10-2558 ขยายเวลาการบันทึกข้อมูล สำหรับสถานศึกษา ผู้ดูแลระบบจะปิดการบันทึกข้อมูล วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ให้โรงเรียนที่ข้อมูลยังไม่เรียบร้อยดำเนินการให้เรียบร้อย
28-09-2558 เพิ่มเมนู ตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลส่วนตัว,การศึกษา,การสอน)
23-09-2558 โปรแกรม i-person จะปิดระบบการกรอกข้อมูลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อตรวจสอบข้อมูล จึงเรียนเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดวันดังกล่าว.
ข้อมูลบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

จำแนกตามประเภทของบุคลากร

  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา 132
  • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 11
  • ครู 1346
  • ครูผู้ช่วย 19
  • ลูกจ้างประจำ 53
  • พนักงานราชการ 19
  • อัตราจ้าง 67
  • ลูกจ้างชั่วคราว 121
วันนี้ 1 เมื่อวานนี้ 1 เดีอนนี้ 17 เดือนก่อน 27 ปีนี้ 17 ปีก่อน 1,243 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1