I-Person

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบข้อมูล (ทั้งเขต)
ที่ โรงเรียน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการสอน
1/2560
1  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
2  คลองห้วยนาพัฒนาการ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
3  ชุมชนบ้านน้ำร้อน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 10 ข้อมูล
4  ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
5  ตาดหมอกวิทยา สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
6  ธาราคีรี สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
7  น้ำอ้อมประชาสรรค์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 12 ข้อมูล
8  บ้าน กม.2 สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 10 ข้อมูล
9  บ้าน กม.28 สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
10  บ้านกกจั่น สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
11  บ้านกกไทร สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
12  บ้านกงกะยาง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
13  บ้านกล้วย สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
14  บ้านกุฎิพระ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
15  บ้านขมวด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
16  บ้านคลองขุด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
17  บ้านคลองน้ำคัน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
18  บ้านคลองบง สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
19  บ้านคลองปลาหมอ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 16 ข้อมูล
20  บ้านคลองมะนาว (ยุบรวมกับ บ้านดง) ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
21  บ้านคลองสาร สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
22  บ้านคลองสำโรง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
23  บ้านคลองห้วยนา สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
24  บ้านชอน (ยุบรวมกับ ปากน้ำ) สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
25  บ้านชอนไพร สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
26  บ้านชัยมงคล สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
27  บ้านซับขลุง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
28  บ้านซับข่อย สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
29  บ้านซับม่วง (ยุบรวมกับ ลาดแค) ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
30  บ้านซับสีทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
31  บ้านซับเจริญ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
32  บ้านซับเปิบ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
33  บ้านดง ตรวจสอบ 8 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 12 ข้อมูล
34  บ้านดงขุย ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 17 ข้อมูล
35  บ้านดงขุยใต้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
36  บ้านดงมูลเหล็ก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
37  บ้านดงลาน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
38  บ้านดงลึก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
39  บ้านดงหลง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
40  บ้านดงแขวน สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
41  บ้านด่านช้าง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
42  บ้านตะกุดจั่น สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
43  บ้านตะกุดเป้า ตรวจสอบ 2 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
44  บ้านตะเบาะ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
45  บ้านถ้ำน้ำบัง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
46  บ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา1) ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
47  บ้านทรัพย์พุทรา สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
48  บ้านทางข้าม สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
49  บ้านทุ่งหินปูน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
50  บ้านทุ่งแค สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
51  บ้านท่ากกตาล สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
52  บ้านท่าข้าม สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 26 ข้อมูล
53  บ้านท่าพล สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 10 ข้อมูล
54  บ้านนา สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
55  บ้านนางั่ว สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 18 ข้อมูล
56  บ้านนาป่า ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
57  บ้านนายม สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
58  บ้านน้ำลัด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
59  บ้านน้ำอ้อม (ยุบรวมกับ บ้านโคก) ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
60  บ้านน้ำเดื่อ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
61  บ้านน้ำเดื่อใต้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
62  บ้านน้ำเลา ตรวจสอบ 5 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
63  บ้านบง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
64  บ้านบุฉนวน ตรวจสอบ 2 ข้อมูล ตรวจสอบ 2 ข้อมูล ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
65  บ้านบุ่งกกเรียง ตรวจสอบ 8 ข้อมูล ตรวจสอบ 8 ข้อมูล ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
66  บ้านบุ่งคล้า สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
67  บ้านปากน้ำ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
68  บ้านป่าบง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
69  บ้านป่าม่วง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
70  บ้านป่าเลา สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
71  บ้านป่าแดง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
72  บ้านผาทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
73  บ้านพลำ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
74  บ้านพี้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
75  บ้านยางกุด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
76  บ้านยางลาด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 13 ข้อมูล
77  บ้านยางหัวลม สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
78  บ้านยาวี-ห้วยโป่ง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 24 ข้อมูล
79  บ้านระวิง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 16 ข้อมูล
80  บ้านลาดน้อย สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
81  บ้านลาดแค สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
82  บ้านลำปาสักมูล สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
83  บ้านวังขอน สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
84  บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
85  บ้านวังจาน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
86  บ้านวังชะนาง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
87  บ้านวังซอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
88  บ้านวังทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
89  บ้านวังปลาช่อน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
90  บ้านวังพลับ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
91  บ้านวังรวก ตรวจสอบ 2 ข้อมูล ตรวจสอบ 6 ข้อมูล ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
92  บ้านวังศาล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
93  บ้านวังหิน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 18 ข้อมูล
94  บ้านวังหินซอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
95  บ้านวังแช่กลอย สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 13 ข้อมูล
96  บ้านวังโค้ง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
97  บ้านวังใหญ่ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
98  บ้านศาลาลาย ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
99  บ้านสะเดียง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 16 ข้อมูล
100  บ้านสะแกงาม สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
101  บ้านสักแห้ง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
102  บ้านสามแยกวังชมภู สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 19 ข้อมูล
103  บ้านสำนักหมัน (ยุบรวมกับ คลองสาร) สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล
104  บ้านหนองกลอย ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 4 ข้อมูล ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
105  บ้านหนองตาด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
106  บ้านหนองระมาน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
107  บ้านหนองแดง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
108  บ้านหนองแหวน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
109  บ้านหนองใหญ่ ตรวจสอบ 11 ข้อมูล ตรวจสอบ 15 ข้อมูล ตรวจสอบ 13 ข้อมูล
110  บ้านหลุง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
111  บ้านหัวนา สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
112  บ้านห้วยงาช้าง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
113  บ้านห้วยตูม สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
114  บ้านห้วยนาค สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
115  บ้านห้วยผักไล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 16 ข้อมูล
116  บ้านห้วยสะแก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 16 ข้อมูล
117  บ้านห้วยแหน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
118  บ้านห้วยใหญ่ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 4 ข้อมูล ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
119  บ้านห้วยไคร้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 6 ข้อมูล
120  บ้านอมกง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
121  บ้านเขาขาด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
122  บ้านเขาคณฑา สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล
123  บ้านเขาชะโงก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 18 ข้อมูล
124  บ้านเขาน้อย สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
125  บ้านเขาบ่อทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
126  บ้านเขาสัก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
127  บ้านเฉลียงลับ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
128  บ้านเชิงชาย สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
129  บ้านเนินสง่า สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
130  บ้านเนินสว่าง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
131  บ้านโคก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 11 ข้อมูล
132  บ้านโคกยาว สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 8 ข้อมูล
133  บ้านโคกสำราญ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
134  บ้านโคกสูง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
135  บ้านโคกหนองจอก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
136  บ้านโคกเจริญ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
137  บ้านโตก ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 17 ข้อมูล
138  บ้านโตกใต้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
139  บ้านโนนตะแบก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
140  บ้านโนนตูม สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
141  บ้านโนนสะอาด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 15 ข้อมูล
142  บ้านโป่งตาเบ้า สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
143  บ้านโป่งนกแก้ว สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
144  บ้านโป่งหว้า สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 14 ข้อมูล
145  บ้านโพธิ์งาม สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 5 ข้อมูล
146  บ้านโพธิ์ทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 13 ข้อมูล
147  บ้านใหม่วังตะเคียน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
148  บ้านไร่ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล
149  บ้านไร่ฝาย สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
150  บ้านไร่เหนือ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
151  ลูกจันทน์ปิยะอุย สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
152  สายสมร สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
153  อนุบาลชนแดน สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 19 ข้อมูล
154  อนุบาลวังโป่ง สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 27 ข้อมูล
155  อนุบาลเพชรบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 96 ข้อมูล
156  เมืองเพชรบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 35 ข้อมูล
วันนี้ 2 เมื่อวานนี้ 3 เดีอนนี้ 142 เดือนก่อน 125 ปีนี้ 966 ปีก่อน 1,437 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1