I-Person

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปวุฒิการศึกษา (ข้าราชการครู)

ดูรายชื่อ ให้ คลิกที่วุฒิการศึกษา แต่ละรายการ

ที่ วุฒิการศึกษา จำนวน
1  การจัดการทั่วไป 6
2  การแนะแนว 6
3  การประถมศึกษา 258
4  การศึกษาปฐมวัย 41
5  การศึกษาพิเศษ 2
6  การอนุบาล 4
7  เกษตรกรรม 45
8  เกษตรศาสตร์ 69
9  เกษตรศึกษา 4
10  คณิตศาสตร์ 116
11  คหกรรมศาสตร์ 81
12  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3
13  คอมพิวเตอร์ 14
14  เคมี 10
15  จิตวิทยา 10
16  ชีววิทยา 13
17  ดนตรี 10
18  เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 1
19  เทคโนโลยีการวิจัยและบริหารหลักสูตร 1
20  เทคโนโลยีทางการศึกษา 4
21  เทคโนโลยีและนวัติกรรมทางการศึกษา 4
22  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 12
23  นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการศึกษา 1
24  นาฏศิลป์ 14
25  บรรณารักษ์ศาสตร์ 18
26  บริหารการศึกษา 320
27  บริหารธุรกิจเกษตร 1
28  บริหารโรงเรียน 6
29  บัญชี 1
30  ปฐมวัย 18
31  ประวัติศาสตร์ 20
32  พลศึกษา 78
33  พัฒนาการเด็ก 2
34  พัฒนาชุมชน 2
35  ฟิสิกส์ 2
36  ภาษาไทย 155
37  ภาษาและวรรณคดีไทย 2
38  ภาษาอังกฤษ 112
39  ภูมิศาสตร์ 2
40  โภชนาการชุมชน 1
41  โภชนาการและอาหาร 1
42  มนุษยวิทยา สังคมวิทยา 1
43  มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์ 3
44  ไม่ใช่วุฒิครู 12
45  รัฐประศาสนศาสตร์ 5
46  วัดผล/ประเมินผลการศึกษา 5
47  วิจัย 3
48  วิจัยและประเมินผลการศึกษา 28
49  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7
50  วิทยาศาสตร์ 101
51  วุฒิครูอื่น ๆ 34
52  ศิลปะ 39
53  สหกรณ์ 1
54  สังคมศึกษา 178
55  สัตวศาสตร์ (โคนม) 2
56  สุขศึกษา 14
57  โสตทัศนศึกษา 1
58  หลักสูตรและการสอน 27
59  อนุบาลศึกษา 3
60  อุตสาหกรรมศิลป์ 26
วันนี้ 2 เมื่อวานนี้ 3 เดีอนนี้ 142 เดือนก่อน 125 ปีนี้ 966 ปีก่อน 1,437 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1