I-Person

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามโรงเรียน
เรียงตาม SMIS ชื่อโรงเรียน
ที่ รหัส
SMIS
โรงเรียน ผอ.
ร.ร.
รอง
ผอ.
ร.ร.
ครู ครู
ผู้ช่วย
รวม ลูกจ้างประจำ พนักงาน อัตราจ้าง ลูกจ้าง
ชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น
1 67010001  บ้านชอนไพร 1 0 14 0 15 0 0 1 3 19
2 67010002  บ้านคลองสำโรง 1 0 3 0 4 0 1 0 1 6
3 67010003  บ้านคลองขุด 0 0 2 0 2 0 0 0 1 3
4 67010004  บ้านสักแห้ง 1 0 14 0 15 0 0 0 3 18
5 67010005  บ้านดงมูลเหล็ก 1 0 6 0 7 0 0 0 2 9
6 67010006  บ้านโนนสะอาด 1 0 15 0 16 0 0 0 3 19
7 67010007  บ้านลำปาสักมูล 0 0 4 0 4 1 0 0 0 5
8 67010008  บ้านคลองบง 1 0 6 0 7 0 0 0 4 11
9 67010009  บ้านโนนตะแบก 1 0 3 0 4 1 0 0 0 5
10 67010010  บ้านท่ากกตาล 1 0 9 0 10 0 0 0 1 11
11 67010011  บ้านวังโค้ง 1 0 15 0 16 0 0 0 0 16
12 67010012  บ้านป่าบง 1 0 8 0 9 0 0 0 1 10
13 67010013  บ้านตะเบาะ 1 0 16 0 17 1 0 2 1 21
14 67010014  บ้านห้วยไคร้ 1 0 5 1 7 0 0 1 0 8
15 67010015  บ้านเขาขาด 1 0 3 0 4 0 0 0 0 4
16 67010016  บ้านอมกง 1 0 9 0 10 1 0 1 0 12
17 67010017  บ้านโพธิ์งาม 1 0 5 0 6 1 0 1 0 8
18 67010018  บ้านป่าม่วง 1 0 7 0 8 0 0 1 1 10
19 67010019  บ้านคลองมะนาว (ยุบรวมกับ บ้านดง) 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3
20 67010020  บ้านท่าพล 1 0 10 0 11 2 0 0 2 15
21 67010021  บ้านวังซอง 1 0 8 0 9 0 0 0 0 9
22 67010022  บ้านดง 1 0 12 0 13 0 0 0 0 13
23 67010023  บ้านโพธิ์ทอง 1 0 13 0 14 1 0 0 0 15
24 67010026  บ้านคลองสาร 1 0 3 0 4 1 0 0 0 5
25 67010027  บ้านสำนักหมัน (ยุบรวมกับ คลองสาร) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
26 67010028  บ้านนางั่ว 1 0 18 0 19 1 0 1 1 22
27 67010029  บ้านนา 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6
28 67010030  บ้านเฉลียงลับ 1 0 5 0 6 1 0 1 1 9
29 67010031  บ้านปากน้ำ 1 0 15 0 16 1 0 0 2 19
30 67010032  บ้านบง 1 0 9 0 10 1 0 0 2 13
31 67010033  บ้านชอน (ยุบรวมกับ ปากน้ำ) 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
32 67010034  บ้านกกไทร 1 0 9 0 10 1 1 0 1 13
33 67010035  บ้านนาป่า 1 0 8 0 9 1 0 0 0 10
34 67010036  ตาดหมอกวิทยา 1 0 9 0 10 1 0 1 0 12
35 67010037  บ้านนายม 1 0 14 0 15 1 0 0 2 18
36 67010038  บ้านขมวด 1 0 15 0 16 0 0 0 0 16
37 67010039  บ้านหัวนา 1 0 5 0 6 1 0 1 0 8
38 67010040  บ้านถ้ำน้ำบัง 1 0 5 0 6 0 1 0 0 7
39 67010041  บ้านบุฉนวน 1 0 6 0 7 0 0 2 1 10
40 67010042  ชุมชนบ้านน้ำร้อน 1 0 10 0 11 1 0 2 0 14
41 67010043  บ้านทุ่งหินปูน 1 0 9 0 10 0 0 0 0 10
42 67010044  เมืองเพชรบูรณ์ 1 2 34 1 38 0 0 0 0 38
43 67010045  บ้านสะเดียง 1 0 16 0 17 0 0 3 2 22
44 67010048  อนุบาลเพชรบูรณ์ 1 3 95 1 100 0 0 0 0 100
45 67010049  บ้านน้ำเลา 1 0 4 0 5 0 0 0 0 5
46 67010050  บ้านห้วยผักไล 1 0 16 0 17 1 0 0 3 21
47 67010051  บ้านโคก 1 0 11 0 12 1 0 0 0 13
48 67010052  บ้านน้ำอ้อม (ยุบรวมกับ บ้านโคก) 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3
49 67010053  บ้านกงกะยาง 1 0 7 0 8 0 0 0 0 8
50 67010054  บ้านทุ่งแค 1 0 6 0 7 0 0 0 0 7
51 67010055  บ้านวังจาน 1 0 5 0 6 0 0 0 0 6
52 67010056  บ้านโตก 1 0 17 0 18 1 0 2 1 22
53 67010057  บ้านโตกใต้ 1 0 7 0 8 0 0 0 1 9
54 67010058  บ้านพี้ 1 0 10 0 11 0 1 0 1 13
55 67010059  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 1 0 5 0 6 0 0 0 1 7
56 67010060  บ้านป่าแดง 1 0 15 0 16 1 0 1 1 19
57 67010061  บ้านพลำ 1 0 3 0 4 0 0 0 0 4
58 67010062  บ้านป่าเลา 1 0 6 0 7 0 0 1 0 8
59 67010063  บ้านยางลาด 1 0 13 0 14 0 2 0 2 18
60 67010064  บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1 0 9 0 10 0 2 0 1 13
61 67010065  บ้านยางกุด 1 0 7 0 8 0 0 0 0 8
62 67010067  บ้านระวิง 1 0 16 0 17 0 0 0 3 20
63 67010068  บ้านยางหัวลม 2 0 3 0 5 0 0 0 0 5
64 67010069  บ้าน กม.2 1 0 10 0 11 0 0 0 0 11
65 67010070  บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1 1 24 0 26 1 0 0 2 29
66 67010071  บ้านสามแยกวังชมภู 1 1 19 0 21 0 0 0 0 21
67 67010072  บ้านคลองห้วยนา 1 0 7 0 8 0 0 0 1 9
68 67010073  บ้านวังทอง 1 0 3 0 4 0 0 0 0 4
69 67010074  บ้านซับข่อย 1 0 3 0 4 0 0 1 0 5
70 67010075  บ้านหลุง 1 0 3 0 4 0 0 0 0 4
71 67010076  บ้านไร่เหนือ 1 0 2 0 3 0 0 0 1 4
72 67010077  บ้านไร่ 1 0 1 0 2 0 0 1 1 4
73 67010078  บ้านหนองแหวน 1 0 3 0 4 0 0 2 1 7
74 67010079  บ้านชัยมงคล 1 0 8 0 9 0 0 1 1 11
75 67010080  บ้านห้วยสะแก 1 0 16 0 17 0 0 1 3 21
76 67010081  บ้านห้วยนาค 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3
77 67010083  บ้านเนินสง่า 1 0 14 0 15 0 0 0 0 15
78 67010084  บ้านบุ่งกกเรียง 1 0 7 0 8 0 0 0 0 8
79 67010085  บ้านห้วยใหญ่ 1 0 6 0 7 0 0 0 0 7
80 67010086  บ้านสะแกงาม 1 0 14 0 15 0 0 1 1 17
81 67010087  บ้านน้ำเดื่อ 1 0 4 0 5 1 0 0 0 6
82 67010088  บ้านโป่งหว้า 1 0 14 0 15 0 0 1 2 18
83 67010089  บ้านห้วยแหน 1 0 4 0 5 1 0 0 0 6
84 67010090  บ้านน้ำเดื่อใต้ 1 0 3 0 4 0 0 0 1 5
85 67010091  บ้านศาลาลาย 1 0 8 0 9 1 0 1 1 12
86 67010092  บ้านหนองแดง 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4
87 67010093  บ้านโป่งตาเบ้า 1 0 2 0 3 1 0 2 1 7
88 67010094  อนุบาลชนแดน 1 0 19 0 20 0 0 3 1 24
89 67010095  คลองห้วยนาพัฒนาการ 1 0 14 0 15 0 0 0 0 15
90 67010096  บ้านโคกเจริญ 1 0 2 0 3 1 1 0 0 5
91 67010098  บ้านซับเจริญ 1 0 2 0 3 1 0 0 0 4
92 67010099  บ้านทรัพย์พุทรา 1 0 14 0 15 0 0 0 2 17
93 67010102  บ้านดงขุย 2 1 17 0 20 0 0 2 2 24
94 67010103  บ้านหนองระมาน 1 0 6 0 7 1 0 0 0 8
95 67010104  บ้านบุ่งคล้า 1 0 4 0 5 0 0 0 0 5
96 67010105  บ้านดงขุยใต้ 1 0 8 0 9 1 0 1 0 11
97 67010107  บ้าน กม.28 1 0 15 0 16 0 0 1 3 20
98 67010111  บ้านเขาสัก 1 0 3 0 4 0 0 0 0 4
99 67010112  บ้านเนินสว่าง 1 0 2 1 4 0 0 1 2 7
100 67010113  บ้านเขาน้อย 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3
101 67010114  บ้านโป่งนกแก้ว 1 0 4 0 5 0 0 0 0 5
102 67010115  บ้านหนองกลอย 1 0 14 0 15 1 0 0 0 16
103 67010116  บ้านท่าข้าม 1 1 27 0 29 0 0 0 3 32
104 67010117  บ้านกุฎิพระ 1 0 3 1 5 0 0 0 0 5
105 67010118  บ้านดงแขวน 0 0 2 0 2 1 0 0 1 4
106 67010119  บ้านโคกสูง 0 0 2 0 2 0 0 0 1 3
107 67010120  บ้านเขาบ่อทอง 0 0 2 0 2 0 1 0 2 5
108 67010121  บ้านตะกุดจั่น 1 0 6 0 7 1 0 1 0 9
109 67010122  บ้านตะกุดเป้า 1 0 2 1 4 0 0 0 0 4
110 67010123  บ้านวังปลาช่อน 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3
111 67010124  บ้านกล้วย 1 0 4 0 5 0 0 0 2 7
112 67010125  บ้านเขาชะโงก 1 0 17 1 19 1 1 1 1 23
113 67010126  บ้านโคกสำราญ 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5
114 67010127  บ้านวังรวก 1 0 4 0 5 1 0 1 1 8
115 67010128  บ้านเขาคณฑา 1 0 9 0 10 0 0 0 0 10
116 67010130  บ้านห้วยงาช้าง 1 0 14 1 16 0 0 0 2 18
117 67010131  บ้านห้วยตูม 1 0 4 0 5 0 0 0 1 6
118 67010133  บ้านลาดน้อย 1 0 4 0 5 1 0 0 0 6
119 67010134  บ้านหนองตาด 0 0 8 0 8 0 0 0 0 8
120 67010135  บ้านน้ำลัด 1 0 4 1 6 1 0 1 1 9
121 67010136  บ้านกกจั่น 0 0 4 0 4 1 1 1 0 7
122 67010138  บ้านผาทอง 1 0 6 0 7 0 0 0 1 8
123 67010139  บ้านซับสีทอง 1 0 3 0 4 0 0 0 1 5
124 67010140  บ้านลาดแค 1 0 15 0 16 1 0 0 1 18
125 67010141  บ้านโคกยาว 1 0 8 0 9 1 0 1 0 11
126 67010142  บ้านซับม่วง (ยุบรวมกับ ลาดแค) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
127 67010143  ธาราคีรี 0 0 3 0 3 0 1 1 2 7
128 67010144  บ้านโคกหนองจอก 1 0 3 2 6 0 0 0 1 7
129 67010145  ลูกจันทน์ปิยะอุย 0 0 3 0 3 0 0 1 1 5
130 67010146  บ้านหนองใหญ่ 1 0 13 0 14 0 0 0 1 15
131 67010147  บ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา1) 1 0 6 0 7 1 0 0 2 10
132 67010148  บ้านดงลาน 0 0 3 0 3 0 1 0 1 5
133 67010149  สายสมร 1 0 3 0 4 0 0 1 1 6
134 67010150  บ้านคลองปลาหมอ 1 0 16 0 17 0 0 3 0 20
135 67010151  บ้านซับขลุง 0 0 4 1 5 0 0 1 0 6
136 67010153  บ้านคลองน้ำคัน 1 0 5 0 6 1 0 0 1 8
137 67010154  บ้านซับเปิบ 1 0 15 0 16 0 0 0 2 18
138 67010155  บ้านเชิงชาย 0 0 2 0 2 1 0 1 1 5
139 67010156  ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 1 0 9 0 10 0 0 1 2 13
140 67010157  บ้านวังขอน 0 0 3 0 3 1 0 0 0 4
141 67010158  บ้านวังชะนาง 1 0 8 0 9 1 1 0 1 12
142 67010159  บ้านดงหลง 0 0 4 0 4 1 0 0 0 5
143 67010160  บ้านด่านช้าง 0 0 4 0 4 1 0 0 0 5
144 67010161  อนุบาลวังโป่ง 1 1 25 2 29 1 0 4 2 36
145 67010162  บ้านไร่ฝาย 1 0 7 0 8 0 0 0 1 9
146 67010163  บ้านโนนตูม 1 0 15 0 16 1 2 1 0 20
147 67010164  บ้านทางข้าม 1 0 2 1 4 0 1 0 0 5
148 67010165  บ้านวังแช่กลอย 1 0 13 0 14 1 1 0 0 16
149 67010166  บ้านวังศาล 1 0 11 3 15 0 0 0 0 15
150 67010167  บ้านดงลึก 1 0 6 0 7 0 0 0 0 7
151 67010168  บ้านวังหิน 1 1 18 0 20 0 0 2 3 25
152 67010169  บ้านใหม่วังตะเคียน 1 0 4 0 5 0 0 2 1 8
153 67010170  บ้านวังใหญ่ 1 0 2 0 3 0 0 0 2 5
154 67010171  บ้านวังพลับ 0 0 8 1 9 0 0 0 1 10
155 67010172  น้ำอ้อมประชาสรรค์ 1 0 12 0 13 0 0 2 1 16
156 67010173  บ้านวังหินซอง 1 0 7 0 8 1 0 0 1 10
    รวม 132 11 1346 19 1508 53 19 67 121 1768
วันนี้ 3 เมื่อวานนี้ 3 เดีอนนี้ 142 เดือนก่อน 125 ปีนี้ 966 ปีก่อน 1,437 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1