ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
racing roject Action Plan ystem

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการทั้งหมด
53
กิจกรรมทั้งหมด
331
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ กลยุทธ์ โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลสำเร็จ
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 01 โครงการบริหาร การจัดตั้ง และการติดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
35,400 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 08 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 1 ต.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2560 1. นางน้ำผึ้ง กัลยา
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
20,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 12 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีงบประมาณ 2560 1 ต.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
219,275 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 07 โครงการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 1 ต.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560 1. นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
3. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
25,400 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 01 โครงการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค(2) และสรรหาอัตราจ้าง 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายมนตรี ช่วยพยุง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางสาวสายน้ำ จูแสน
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3. นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
19,900 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 10 โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายพสกร ทวีทรัพย์
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
41,200 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 02 โครงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางไมตรี สำราญรื่น
    (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
29,940 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางพนิตสิรี แพ่งสภา
    (กลุ่มอำนวยการ)
2. นางวัชรินทร์ ชัยนอก
    (กลุ่มอำนวยการ)
190,800 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 09 โครงการตรวจสอบภายใน 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คำเมือง
    (หน่วยตรวจสอบภายใน)
77,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 12 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายจรัญ จากยางโทน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
398,740 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการวางแผน 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางขวัญนภา จันทร์ดี
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
30,900 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 07 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ของโรงเรียน 1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายบำรุง จันทร์เชื้อ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
22,880 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 01 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบองค์รวม เชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
705,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 03 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสาวนงคราญ ทองคำ
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
2. นายศักดา มียศ
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3. นางบัวผัน มีทอง
    (กลุ่มอำนวยการ)
80,040 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต) 1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
54,070 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 06 โครงการคัดลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 18 พ.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2559 1. นายมนตรี ช่วยพยุง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางนิสา คำพันธ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
141,560 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 03 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายจรัญ จากยางโทน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
50,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 09 โครงการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
80,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 04 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
130,580 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 10 โครงการแข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 1 ธ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
54,500 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 02 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT ,O-NET) 1 ธ.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2560 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
3. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
368,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 04 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
68,300 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 08 โครงการจัดงานวันครู ประจำปี พศ. 2560 1 ธ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 1. นางพนิตสิรี แพ่งสภา
    (กลุ่มอำนวยการ)
35,500 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 05 โครงการพัฒนางานแนะแนวและเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีงบประมาณ 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
60,100 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 08 โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1 - 31 ม.ค. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
30,600 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 11 โครงการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางทัศนา จันทร์ลา
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
30,400 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 05 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 1 ก.พ. 2560 - 31 ส.ค. 2560 1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
229,800 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 08 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2560 1 ก.พ. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
3. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
130,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 11 โครงการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 1 ก.พ. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
3. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
58,200 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 03 โครงการประมเินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนักรียนชั้น ป.3 (NT) 1 ก.พ. 2560 - 31 พ.ค. 2560 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
95,460 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 1 ก.พ. 2560 - 31 มี.ค. 2560 1. นายมนตรี ช่วยพยุง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
257,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 09 โครงการดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยระบบคัดกรองนักเรียนยากจนแบบออนไลน์ 15 ก.พ. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสาวนงคราญ ทองคำ
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
2. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
30,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 02 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560 1 มี.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
460,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 04 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 1 มี.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นายนิรภัย แดงโชติ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางน้ำผึ้ง กัลยา
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
542,600 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 01 โครงการการดำเนินงานดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี 2560 1 มี.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
66,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 06 โครงการทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 1 มี.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
250,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 03 โครงการพัฒนาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 มี.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
69,600 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 04 โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560 1 มี.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560 1. นายมนตรี ช่วยพยุง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
817,454 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 10 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย 1 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
177,500 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย) 1 เม.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2560 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
44,990 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 15 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
355,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 16 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่านสำหรับเด็กไทยในศตวรรศที่ 21 ของผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.6 1 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
35,500 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 05 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1. นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี
    (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)
2. นางณัฐกมล เสาธง
    (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)
3. นางรัศมี จันทร์เพ็ง
    (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)
172,650 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 06 โครงการประชุมปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ online และ offline 1 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายบำรุง จันทร์เชื้อ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
20,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 13 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 5 1 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
80,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 1 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2,000,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ 1 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
50,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชน การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
25,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 07 โครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 1 พ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 1. นายมนตรี ช่วยพยุง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางนิสา คำพันธ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
75,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 06 โครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ 1 พ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางยุพา ตาลสุก
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
100,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและนำเสนอแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Lab schools Symposium 2017 โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 1 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
111,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 14 โครงการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
489,650 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง โครงการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน 1 - 31 ก.ค. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
35,000 บาท
ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Tracing Project Action Plan System)

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075