ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
racing roject Action Plan ystem

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการทั้งหมด
31
กิจกรรมทั้งหมด
148
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ กลยุทธ์ โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลสำเร็จ
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล การบริหาร การจัดตั้ง และการติดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
35,400 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายพสกร ทวีทรัพย์
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
41,200 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางพนิตสิรี แพ่งสภา
    (กลุ่มอำนวยการ)
2. นางวัชรินทร์ ชัยนอก
    (กลุ่มอำนวยการ)
190,800 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีงบประมาณ 2560 1 ต.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
219,275 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค(2) และสรรหาอัตราจ้าง 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายมนตรี ช่วยพยุง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางสาวสายน้ำ จูแสน
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3. นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
19,900 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางไมตรี สำราญรื่น
    (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
29,940 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบองค์รวม เชื่อมโยงกระบวนการพัฒฯาคุณภาพการศึกษา 1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
705,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ
DLIT ของโรงเรียน
1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายบำรุง จันทร์เชื้อ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
22,880 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 พ.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2560 1. นางสาวนงคราญ ทองคำ
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
2. นายศักดา มียศ
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3. นางบัวผัน มีทอง
    (กลุ่มอำนวยการ)
80,040 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสรค้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต) 1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
54,070 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นายจรัญ จากยางโทน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
50,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
130,580 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1 ธ.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2560 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
80,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการแข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 1 ธ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
54,500 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
68,300 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โครงการจัดงานวันครู ประจำปี พศ. 2560 1 ธ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 1. นางพนิตสิรี แพ่งสภา
    (กลุ่มอำนวยการ)
35,500 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง การใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 1 ม.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560 1. นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
3. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
25,400 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1 - 31 ม.ค. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
30,600 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนางานแนะแนวและเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีงบประมาณ 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
60,100 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษาสูาการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางทัศนา จันทร์ลา
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
30,400 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 1 ก.พ. 2560 - 31 ส.ค. 2560 1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
229,800 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2560 1 ก.พ. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
3. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
130,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 1 ก.พ. 2560 - 31 มี.ค. 2560 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
3. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
58,200 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการประมเินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนักรียนชั้น ป.3 (NT) 1 ก.พ. 2560 - 31 มี.ค. 2560 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
95,460 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 1 ก.พ. 2560 - 31 มี.ค. 2560 1. นายมนตรี ช่วยพยุง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
257,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560 1 มี.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
460,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง โครงการพัฒฯาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 1 มี.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นายนิรภัย แดงโชติ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางน้ำผึ้ง กัลยา
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
542,600 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง การดำเนินงานดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี 2560 1 มี.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
66,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 1 มี.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
250,000 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 มี.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
69,600 บาท
2560 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ 1 พ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางยุพา ตาลสุก
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
100,000 บาท
ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Tracing Project Action Plan System)

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075