ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
racing roject Action Plan ystem

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการทั้งหมด
51
กิจกรรมทั้งหมด
199
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ กลยุทธ์ โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลสำเร็จ
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 25 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 1. นางขวัญนภา จันทร์ดี
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
2. นางสาวเบญจมาศ บัวระพา
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
3. นายพสกร ทวีทรัพย์
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
4. นางวัชรินทร์ ชัยนอก
    (กลุ่มอำนวยการ)
146,950 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 1. นางพนิตสิรี แพ่งสภา
    (กลุ่มอำนวยการ)
133,525 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 43 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2559 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
215,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 41 โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ไทย 11 ต.ค. 2558 - 12 ส.ค. 2559 1. นายวลี มีภู่
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
20,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 27 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การเป็น “เขตสุจริต” เครือข่าย 16 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
75,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 28 ต.ค. 2558 - 26 มี.ค. 2559 1. นางนิสา คำพันธ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3. นางสาวจิราพร สังข์ทอง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
45,080 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 13 โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ของ ร.ร. ปีงบประมาณ 2559 1 พ.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559 1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
12,170 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 40 โครงการพลิกโฉมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2559 1. นายจรัญ จากยางโทน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
279,960 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 44 โครงการตรวจสอบภายใน
1 พ.ย. 2558 - 31 ก.ค. 2559 1. นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คำเมือง
    (หน่วยตรวจสอบภายใน)
25,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) 12 พ.ย. 2558 - 14 ก.ค. 2559 1. นางณัฐกมล เสาธง
    (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)
202,460 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 30 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559 1. นางน้อมจิตต์ หนูทอง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางนิสา คำพันธ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3. นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
330,300 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 46 โครงการแข่งขัน วิทย์ คณิต นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 1 ธ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2559 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
51,200 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 3 ธ.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2559 1. นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางสาวจำลอง พินเมือง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
16,109 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 34 โครงการการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 5 ธ.ค. 2558 - 12 ส.ค. 2559 1. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
2. นางไมตรี สำราญรื่น
    (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
3. นางพนิตสิรี แพ่งสภา
    (กลุ่มอำนวยการ)
94,520 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 002 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีงบประมาณ 2559 15 ธ.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2559 1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
217,420 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 06 โครงการใช้ข้อสอบ PRE-O-NET ปีการศึกษา 2558 15 - 29 ธ.ค. 2558 1. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
19,690 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 การพัฒนาบุคลากรในการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา(Schoolmis) 26 ธ.ค. 2558 - 25 มี.ค. 2559 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
56,100 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 49 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 29 ธ.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2559 1. นางยุพา ตาลสุก
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
11,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 45 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนและงบประมาณ 1 ม.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559 1. นางขวัญนภา จันทร์ดี
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
165,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 33 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 5 ม.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559 1. นายพสกร ทวีทรัพย์
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
2. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
46,410 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 16 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 18 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
62,500 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 12 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 23 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
155,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 04 โครงการแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2558 25 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
45,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ครูสอนคิด 27 ม.ค. 2559 - 29 ก.พ. 2559 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
40,120 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 15 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและพัฒนาสาระหลักสูตร/การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 30 ม.ค. 2559 - 8 เม.ย. 2559 1. นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
28,700 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 001 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 1 ก.พ. 2559 - 30 เม.ย. 2559 1. นางน้ำผึ้ง กัลยา
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
20,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 52 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 1 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2559 1. นายนิรภัย แดงโชติ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
578,250 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 09 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 14 กลุ่มโรงเรียน 1 ก.พ. 2559 - 31 มี.ค. 2559 1. นางขวัญนภา จันทร์ดี
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
700,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEM Education 6 ก.พ. 2559 - 31 ส.ค. 2559 1. นายนิรภัย แดงโชติ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
21,980 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 32 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรมการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR Online) 6 ก.พ. 2559 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
23,860 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 39 โครงการพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ 12 ก.พ. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 1. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
46,350 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 07 การใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 14 ก.พ. 2559 - 30 เม.ย. 2559 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
17,500 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 003 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 15 ก.พ. 2559 - 31 ส.ค. 2559 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
16,230 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 35 โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 16 ก.พ. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 1. นายวลี มีภู่
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางวัชรินทร์ ชัยนอก
    (กลุ่มอำนวยการ)
10,700 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 14 โครงการสงเสริมกิจกรรมปลูกฝงคานิยม 12 ประการ
19 ก.พ. 2559 - 15 มี.ค. 2559 1. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
24,600 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 28 โครงการการศึกษาองค์กรต้นแบบสำนักงานเขตสุจริตสู่ความเป็นเลิศ 29 ก.พ. 2559 - 10 มี.ค. 2559 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
75,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 48 โครงการ “Zero to Hero” Thai – Finnish Development Program 1 มี.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559 1. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
5,900 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 29 โครงการการศึกษาผลการดำเนินงาน “เขตสุจริต” ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1 มี.ค. 2559 - 5 ก.ย. 2559 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
50,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 37 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 1 มี.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
32,800 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 50 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ 1 มี.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
50,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) 5 มี.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2559 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
33,340 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 38 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 14 มี.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 1. นางสาวนงคราญ ทองคำ
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
35,800 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผลจัดตั้งชุมนุมนักวัดผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 เม.ย. 2559 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
13,700 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 08 โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล และสร้างระบบคลังข้อสอบ 4 - 30 เม.ย. 2559 1. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
16,970 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 26 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”( ร.ร. สุจริต) 20 เม.ย. 2559 - 16 มิ.ย. 2559 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
18,730 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 51 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอ่าน การคิดเลขาสู่การแก้ปัญหาคณิจศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1 พ.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2559 1. นายบุญโยม เกยเลื่อน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
30,000 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 โครงการการจัดทำแผนอัตรากำลัง โดยใช้โปรแกรมบริหารบุคคลแบบออนไลน์ ( I person) 1 พ.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 1. นางน้อมจิตต์ หนูทอง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
8,500 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 30 โครงการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 17 พ.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
49,200 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 31 สร้างเครือข่ายระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. 1 - 30 มิ.ย. 2559 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
28,050 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 42 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในฝัน สู่มาตรฐานสากล 20 - 24 มิ.ย. 2559 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
17,230 บาท
2559 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 05 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในโรงเรียน 9 ก.ค. 2559 1. นายจรัญ จากยางโทน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
32,810 บาท
ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Tracing Project Action Plan System)

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075