Nited-Report

ระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

เข้าสู่ระบบ

สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
แยกตามกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่มโรงเรียน


(1) กลุ่มโรงเรียนในเมือง
  นิเทศ
บ้านป่าแดง 1
บ้านป่าเลา 1
บ้านพลำ 1
บ้านไร่เหนือ 0
บ้านสะเดียง 1
เมืองเพชรบูรณ์ 0
อนุบาลเพชรบูรณ์ 0
(2) กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
  นิเทศ
บ้านคลองสาร 1
บ้านดง 1
บ้านท่าพล 1
บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1
บ้านนา 1
บ้านป่าม่วง 1
บ้านโพธิ์งาม 1
บ้านโพธิ์ทอง 1
บ้านวังซอง 1
บ้านอมกง 1
(3) กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
  นิเทศ
บ้านน้ำเดื่อใต้ 1
บ้านน้ำเดื่อ 1
บ้านบุ่งกกเรียง 1
บ้านโป่งหว้า 1
บ้านสะแกงาม 1
บ้านห้วยแหน 2
บ้านห้วยใหญ่ 1
(4) กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
  นิเทศ
บ้านกงกะยาง 1
บ้านคลองบง 1
บ้านโคก 1
บ้านดงมูลเหล็ก 1
บ้านท่ากกตาล 1
บ้านน้ำเลา 1
บ้านโนนตะแบก 2
บ้านโนนสะอาด 1
บ้านลำปาสักมูล 1
บ้านห้วยผักไล 1
(5) กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
  นิเทศ
ชุมชนบ้านน้ำร้อน 1
ตาดหมอกวิทยา 1
บ้านกกไทร 1
บ้านเขาขาด 1
บ้านเฉลียงลับ 1
บ้านตะเบาะ 1
บ้านทุ่งหินปูน 1
บ้านนาป่า 1
บ้านบง 1
บ้านบุฉนวน 1
บ้านปากน้ำ 1
บ้านป่าบง 1
บ้านวังโค้ง 1
บ้านห้วยไคร้ 1
(6) กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
  นิเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บ้านพนานิคม) 1
บ้านขมวด 1
บ้านคลองสำโรง 1
บ้านชอนไพร 1
บ้านโตกใต้ 1
บ้านโตก 1
บ้านถ้ำน้ำบัง 1
บ้านทุ่งแค 1
บ้านนายม 1
บ้านพี้ 2
บ้านวังจาน 1
บ้านสักแห้ง 1
บ้านหัวนา 1
(7) กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
  นิเทศ
บ้าน กม.2 1
บ้านคลองห้วยนา 1
บ้านซับข่อย 1
บ้านยางหัวลม 1
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 2
บ้านวังทอง 1
บ้านสามแยกวังชมภู 1
บ้านหลุง 1
(8) กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง
  นิเทศ
บ้านชัยมงคล 1
บ้านเนินสง่า 1
บ้านยางกุด 1
บ้านยางลาด 1
บ้านระวิง 1
บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1
บ้านหนองแหวน 1
บ้านห้วยนาค 1
บ้านห้วยสะแก 1
(9) กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
  นิเทศ
คลองห้วยนาพัฒนาการ 1
บ้านกกจั่น 1
บ้านโคกเจริญ 1
บ้านซับเจริญ 1
บ้านซับสีทอง 1
บ้านทรัพย์พุทรา 1
บ้านน้ำลัด 1
บ้านโป่งตาเบ้า 1
บ้านผาทอง 1
บ้านลาดน้อย 1
บ้านหนองตาด 1
บ้านห้วยงาช้าง 1
บ้านห้วยตูม 1
อนุบาลชนแดน 1
(10) กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
  นิเทศ
บ้านกุฎิพระ 1
บ้านเขาบ่อทอง 1
บ้านคลองปลาหมอ 1
บ้านโคกสูง 0
บ้านซับขลุง 1
บ้านตะกุดจั่น 1
บ้านตะกุดเป้า 1
บ้านท่าข้าม 3
บ้านวังปลาช่อน 1
บ้านศาลาลาย 1
(11) กลุ่มโรงเรียนลาดแค
  นิเทศ
ธาราคีรี 1
บ้านโคกยาว 1
บ้านโคกหนองจอก 1
บ้านดงลาน 1
บ้านถ้ำแก้ว 1
บ้านลาดแค 1
บ้านหนองใหญ่ 1
ลูกจันทน์ปิยะอุย 1
สายสมร 1
(12) กลุ่มโรงเรียนดงขุย
  นิเทศ
บ้าน กม.28 1
บ้านกล้วย 1
บ้านเขาคณฑา 1
บ้านเขาชะโงก 1
บ้านเขาน้อย 1
บ้านเขาสัก 1
บ้านโคกสำราญ 1
บ้านดงขุยใต้ 1
บ้านดงขุย 2
บ้านเนินสว่าง 1
บ้านบุ่งคล้า 1
บ้านโป่งนกแก้ว 1
บ้านวังรวก 1
บ้านหนองกลอย 1
บ้านหนองระมาน 1
(13) กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
  นิเทศ
บ้านคลองน้ำคัน 1
บ้านซับเปิบ 1
บ้านดงลึก 1
บ้านทางข้าม 1
บ้านโนนตูม 1
บ้านไร่ฝาย 1
บ้านวังแช่กลอย 1
บ้านวังศาล 1
อนุบาลวังโป่ง 1
(14) กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
  นิเทศ
ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 1
น้ำอ้อมประชาสรรค์ 1
บ้านดงหลง 1
บ้านด่านช้าง 1
บ้านวังขอน 1
บ้านวังชะนาง 1
บ้านวังพลับ 1
บ้านวังหินซอง 1
บ้านวังหิน 1
บ้านวังใหญ่ 1
บ้านใหม่วังตะเคียน 1