I-Person

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบข้อมูล ครั้งที่ 1
ที่ โรงเรียน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการสอน
1  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
2  คลองห้วยนาพัฒนาการ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
3  ชุมชนบ้านน้ำร้อน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
4  ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
5  ตาดหมอกวิทยา สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
6  ธาราคีรี สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
7  น้ำอ้อมประชาสรรค์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
8  บ้าน กม.2 สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
9  บ้าน กม.28 สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
10  บ้านกกจั่น สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
11  บ้านกกไทร สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล
12  บ้านกงกะยาง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
13  บ้านกล้วย สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
14  บ้านกุฎิพระ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
15  บ้านขมวด สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
16  บ้านคลองขุด สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
17  บ้านคลองน้ำคัน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
18  บ้านคลองบง สมบูรณ์ ตรวจสอบ 9 ข้อมูล สมบูรณ์
19  บ้านคลองปลาหมอ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
20  บ้านคลองมะนาว (ยุบรวมกับ บ้านดง) ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
21  บ้านคลองสาร สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
22  บ้านคลองสำโรง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
23  บ้านคลองห้วยนา สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
24  บ้านชอน (ยุบรวมกับ ปากน้ำ) สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
25  บ้านชอนไพร สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
26  บ้านชัยมงคล สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
27  บ้านซับขลุง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
28  บ้านซับข่อย สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
29  บ้านซับม่วง (ยุบรวมกับ ลาดแค) ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
30  บ้านซับสีทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
31  บ้านซับเจริญ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
32  บ้านซับเปิบ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
33  บ้านดง ตรวจสอบ 8 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 10 ข้อมูล
34  บ้านดงขุย ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล
35  บ้านดงขุยใต้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
36  บ้านดงมูลเหล็ก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
37  บ้านดงลาน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
38  บ้านดงลึก สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
39  บ้านดงหลง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
40  บ้านดงแขวน สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
41  บ้านด่านช้าง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
42  บ้านตะกุดจั่น สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
43  บ้านตะกุดเป้า ตรวจสอบ 2 ข้อมูล สมบูรณ์ สมบูรณ์
44  บ้านตะเบาะ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
45  บ้านถ้ำน้ำบัง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
46  บ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา1) ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 4 ข้อมูล
47  บ้านทรัพย์พุทรา สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
48  บ้านทางข้าม สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
49  บ้านทุ่งหินปูน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
50  บ้านทุ่งแค สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
51  บ้านท่ากกตาล สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
52  บ้านท่าข้าม สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
53  บ้านท่าพล สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
54  บ้านนา สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
55  บ้านนางั่ว สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
56  บ้านนาป่า ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์ สมบูรณ์
57  บ้านนายม สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
58  บ้านน้ำลัด สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
59  บ้านน้ำอ้อม (ยุบรวมกับ บ้านโคก) ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
60  บ้านน้ำเดื่อ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
61  บ้านน้ำเดื่อใต้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
62  บ้านน้ำเลา ตรวจสอบ 5 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
63  บ้านบง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
64  บ้านบุฉนวน ตรวจสอบ 2 ข้อมูล ตรวจสอบ 2 ข้อมูล สมบูรณ์
65  บ้านบุ่งกกเรียง ตรวจสอบ 8 ข้อมูล ตรวจสอบ 8 ข้อมูล ตรวจสอบ 7 ข้อมูล
66  บ้านบุ่งคล้า สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
67  บ้านปากน้ำ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
68  บ้านป่าบง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
69  บ้านป่าม่วง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
70  บ้านป่าเลา สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
71  บ้านป่าแดง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
72  บ้านผาทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
73  บ้านพลำ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
74  บ้านพี้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
75  บ้านยางกุด สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
76  บ้านยางลาด สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
77  บ้านยางหัวลม สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
78  บ้านยาวี-ห้วยโป่ง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
79  บ้านระวิง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
80  บ้านลาดน้อย สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
81  บ้านลาดแค สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
82  บ้านลำปาสักมูล สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล
83  บ้านวังขอน สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
84  บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
85  บ้านวังจาน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
86  บ้านวังชะนาง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
87  บ้านวังซอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
88  บ้านวังทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
89  บ้านวังปลาช่อน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
90  บ้านวังพลับ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
91  บ้านวังรวก ตรวจสอบ 2 ข้อมูล ตรวจสอบ 6 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล
92  บ้านวังศาล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล
93  บ้านวังหิน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
94  บ้านวังหินซอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
95  บ้านวังแช่กลอย สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
96  บ้านวังโค้ง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
97  บ้านวังใหญ่ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
98  บ้านศาลาลาย ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
99  บ้านสะเดียง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
100  บ้านสะแกงาม สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
101  บ้านสักแห้ง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
102  บ้านสามแยกวังชมภู สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
103  บ้านสำนักหมัน (ยุบรวมกับ คลองสาร) สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
104  บ้านหนองกลอย ตรวจสอบ 1 ข้อมูล ตรวจสอบ 4 ข้อมูล สมบูรณ์
105  บ้านหนองตาด สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
106  บ้านหนองระมาน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
107  บ้านหนองแดง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
108  บ้านหนองแหวน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
109  บ้านหนองใหญ่ ตรวจสอบ 11 ข้อมูล ตรวจสอบ 15 ข้อมูล ตรวจสอบ 13 ข้อมูล
110  บ้านหลุง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
111  บ้านหัวนา สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
112  บ้านห้วยงาช้าง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
113  บ้านห้วยตูม สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
114  บ้านห้วยนาค สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
115  บ้านห้วยผักไล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์
116  บ้านห้วยสะแก สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
117  บ้านห้วยแหน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
118  บ้านห้วยใหญ่ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล ตรวจสอบ 4 ข้อมูล สมบูรณ์
119  บ้านห้วยไคร้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
120  บ้านอมกง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
121  บ้านเขาขาด สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
122  บ้านเขาคณฑา สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
123  บ้านเขาชะโงก สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
124  บ้านเขาน้อย สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
125  บ้านเขาบ่อทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
126  บ้านเขาสัก สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
127  บ้านเฉลียงลับ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
128  บ้านเชิงชาย สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
129  บ้านเนินสง่า สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
130  บ้านเนินสว่าง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
131  บ้านโคก สมบูรณ์ สมบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล
132  บ้านโคกยาว สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
133  บ้านโคกสำราญ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
134  บ้านโคกสูง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
135  บ้านโคกหนองจอก สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
136  บ้านโคกเจริญ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
137  บ้านโตก ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์ สมบูรณ์
138  บ้านโตกใต้ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
139  บ้านโนนตะแบก สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
140  บ้านโนนตูม สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
141  บ้านโนนสะอาด สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
142  บ้านโป่งตาเบ้า สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
143  บ้านโป่งนกแก้ว สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
144  บ้านโป่งหว้า สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
145  บ้านโพธิ์งาม สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
146  บ้านโพธิ์ทอง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
147  บ้านใหม่วังตะเคียน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
148  บ้านไร่ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
149  บ้านไร่ฝาย สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
150  บ้านไร่เหนือ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 1 ข้อมูล
151  ลูกจันทน์ปิยะอุย สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
152  สายสมร สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
153  อนุบาลชนแดน สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
154  อนุบาลวังโป่ง สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
155  อนุบาลเพชรบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์
156  เมืองเพชรบูรณ์ ตรวจสอบ 2 ข้อมูล สมบูรณ์ ตรวจสอบ 3 ข้อมูล
วันนี้ 2 เมื่อวานนี้ 3 เดีอนนี้ 142 เดือนก่อน 125 ปีนี้ 966 ปีก่อน 1,437 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1