I-Person

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปวุฒิการศึกษา (ลูกจ้าง อัตราจ้าง)

ดูรายชื่อ ให้ คลิกที่วุฒิการศึกษา แต่ละรายการ

ที่ วุฒิการศึกษา จำนวน
1  การจัดการทั่วไป 12
2  การประถมศึกษา 5
3  การศึกษาปฐมวัย 10
4  เกษตรกรรม 4
5  เกษตรศาสตร์ 4
6  คณิตศาสตร์ 14
7  คหกรรมศาสตร์ 5
8  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5
9  คอมพิวเตอร์ 11
10  เคมี 1
11  ชีววิทยา 4
12  ดนตรี 1
13  เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 2
14  เทคโนโลยีและนวัติกรรมทางการศึกษา 1
15  ธุรกิจการศึกษา 3
16  นิเทศศาสตร์ 1
17  บริหารการศึกษา 1
18  บัญชี 11
19  ปฐมวัย 2
20  พลศึกษา 2
21  พัฒนาชุมชน 6
22  ฟิสิกส์ 3
23  ภาษาไทย 8
24  ภาษาฝรั่งเศส 1
25  ภาษาอังกฤษ 12
26  ไม่ใช่วุฒิครู 31
27  รัฐประศาสนศาสตร์ 8
28  วัดผล/ประเมินผลการศึกษา 1
29  วิจัยและประเมินผลการศึกษา 1
30  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
31  วิทยาศาสตร์ 15
32  วุฒิครูอื่น ๆ 7
33  ศิลปะ 3
34  เศรษฐาสตร์ 2
35  สังคมศึกษา 3
36  สื่อสารมวลชน 1
37  สุขศึกษา 1
38  อนุบาลศึกษา 1
39  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
40  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
41  อุตสาหกรรมศิลป์ 1
วันนี้ 2 เมื่อวานนี้ 3 เดีอนนี้ 142 เดือนก่อน 125 ปีนี้ 966 ปีก่อน 1,437 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1