ระบบจองห้องประชุม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ห้องประชุม : มะขามหวาน =    สีชมภู =    สีทอง =    AOC =    ศูนย์การเรียนรู้ =    น้ำผึ้ง =    เอกชน =    อาคารอเนกประสงค์ =    ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ =