Get Adobe Flash player

องค์ความรู้ (KM)

หน่วยงานอื่นๆ“สาระดีกับเขตพื้นที่การศึกษา”
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์คลื่น
F.M.106.25 Mhz.
และ ออนไลน์ http://radio.pcru.ac.th/
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
โดย วันชัย ศรีเหนี่ยง และคณะ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ ...b__100_16777215_0___images_stories_prachoom.jpg
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบีติราชการของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมอาคารลูกเสือไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่ เว็ปไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะ ชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็ปลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=1583435705036119

 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คนใหม่แจ้งแนวการทำงาน ผอ.รร.   .....b__100_16777215_0___images_stories_1122.jpgเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คนใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภายหลังเดินทางมารับตำแหน่งใหม่เมื่อเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ก่อนการแจ้งแนวทางในการทำงาน ดร.อำนาจ บุญทรง ได้แนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ภูมิลำเนา การศึกษาตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบัน ในระดับปริญญาเอก ประวัติการรับราชการ ตั้งแต่ครูผู้สอนในตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 40 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จากนั้น ดร.อำนาจ ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการยึดการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญ โดยการทำงานจะยึดคติในการทำงาน คือ "สร้างศรัทธา หาแนวร่วม รวมเป็นหนึ่ง " สำหรับการสร้างศรัทธาจะยึดหลัก เชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ และเชื่อใจ ส่วนการหาแนวร่วมจะใช้หลักการสร้างทีมคุณภาพ คือ ทีมคิด ทีมทำ และทีมติดตามประเมินผล และการรวมเป็นหนึ่ง คือ เอกภาพในเรื่องนโยบาย แต่หลากหลายการปฏิบัติ .... จากนั้น ได้เน้นกระบวนการทำงานที่ว่า "คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ เรียกสั้น ๆ ว่า S M L โดย S หมายถึง Supervision กระบวนการนิเทศการศึกษา M หมายถึง Management กระบวนการบริหารจัดการ และ L หมายถึง Learning กระบวนการเรียนรู้ ต่อมาได้นำเอานโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติต่อไป ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็ปไซต์เฟสบุ๊ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็ปลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1577239368989086&type=1
 
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
           ทำเนียบบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
     

                                                                                 b__100_16777215_0___images_stories_10000000000000000000_boss.jpg 

                                                                              ดร.อำนาจ บุญทรง

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

b__100_16777215_0___images_stories_thai.jpg

ดร.ไท  พานนนท์

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

b__100_16777215_0___images_stories_panitsiree.jpg

นางพนิตสิรี แพ่งสภา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


b__100_16777215_0___images_stories_walee.jpgb__100_16777215_0___images_stories_watcharaporn.jpgwantanawatcharinb__100_16777215_0___images_stories_wanchai.jpgcha123

        นายวลี มีภู่       นางวัชราภรณ์  สังข์ต้อง     นงวันทนา  บุญนิล  นางวัชรินทร์ ชัยนอก   นายวันชัย ศรีเหนี่ยง  นายชวลิต ทองบุญตา

นักจัดการงานทั่วไป     นักจัดการงานทั่วไป       เจ้าพนักงานธุรการ    นักจัดการงานทั่วไป   นักประชาสัมพันธ์       เจ้าหน้าที่คุรุสภา 

prapartanek1pajonchai11prasitooodsurachaipornsukpornthep

นายประภาส ศรีเมือง    นายเอนก ศิลกุล    นายผจญชาย เทพชัย  นายประสิทธิ์ ทองต้อย นายชนะภัยเพ็งสมบูรณ์ นายสุรชัย รักงาม  นายพรศักดิ์ ศรีเมือง   นายพรเทพ บุญสอน

ช่างไฟฟ้า                ช่างไฟฟ้า             ช่างไฟฟ้า                ช่างไฟฟ้า                ช่างไฟฟ้า           ช่างไฟฟ้า               พนักงานธุรการ              ช่างไฟฟ้า


amnuay00000kewlam

นายอำนวย วัฒนสิงห์  นายเขียว ไทยช้อย  นางหนูหล่ำ จีนคง

    พนักงานรักษาความปลอดภัย    พนักงานรักษาความปลอดภัย    ลูกจ้างช่้วคราว             

 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งแนวทางการทำงาน จนท.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ........b__100_16777215_0___images_stories_123.jpgเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ....... ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม, ผอ.ส่วนฯ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคน เพื่อชี้แจง และขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นว่า ในปีงบประมาณ 2561 จะมีการขับเคลื่อนในภาพรวมที่ว่า “สงครามแห่งความไม่รู้อยู่ที่ห้องเรียน“ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย สำหรับการทำงานจะยังคงเน้นความเป็นพี่เป็นน้องที่จะร่วมกันสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ติดตามประมวลภาพได้ที่ เว็ปไซต์เฟสบุ๊ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็ปลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1578178862228470&type=3
 

ข่าวสารต่าง ๆ ภายในกลุ่มอำนวยการเข้าสู่ระบบ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday9
mod_vvisit_counterThis week1
mod_vvisit_counterLast week63
mod_vvisit_counterThis month236
mod_vvisit_counterLast month257
mod_vvisit_counterAll days27308

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.81.195.240
,
Today: พ.ย. 25, 2017
เริ่มนับ......
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์